NAŠE STORITVE

Arhitekturno & gradbeno projektiranje

Pri izdelavi projektno-tehnične dokumentacije upoštevamo lokacijske, funkcionalne, tehnične in oblikovne značilnosti predvidene gradnje tako, da ob upoštevanju naročila investitorja zagotovimo skladnost z občinskimi prostorskimi načrti.

Izdelujemo več vrst projektne dokumentacije:

IDEJNI PROJEKT (IDP):

Ta projekt se izdeluje z namenom izbora najustreznejše variante zasnove objekta oziroma načina izvedbe.

IDEJNA ZASNOVA (IZP):

Idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev je namenjena pridobitvi projektnih in drugih pogojev ter vsebuje tiste podatke, na podlagi katerih mnenjedajalec v skladu s svojimi pristojnostmi določi pogoje za izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, za izvajanje gradnje in uporabo objekta.

PROJEKT ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA (DGD):

Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja je namenjena pridobitvi mnenj in gradbenega dovoljenja ter vsebuje tiste podatke, na podlagi katerih se pristojni mnenjedajalec opredeli glede skladnosti dokumentacije s predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj, ter določi pogoje za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje in uporabo objekta, upravni organ pa odloči o izpolnjevanju pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja.

Pri izdelavi projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja se upošteva odločitve iz predhodno izdanih predodločb, lokacijskih preveritev ali drugih zavezujočih aktov, izdanih na podlagi predpisov o urejanju prostora.

PROJEKT ZA IZVEDBO (PZI):

Namen projektne dokumentacije za izvedbo gradnje je izvajalcu podati strokovna navodila za zakoličenje objekta in izvajanje gradnje.

Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje se izdela v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem in dopustnimi manjšimi odstopanji od gradbenega dovoljenja, poročilom o vplivih na okolje, če gre za objekt z vplivi na okolje, konservatorskim načrtom, če gre za objekte, varovane v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, in ostalimi strokovnimi podlagami.

S projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje se dokazuje izpolnjevanje bistvenih in drugih zahtev.

Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje vsebuje vodilni načrt in načrte s strokovnih področij pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih inženirjev in pooblaščenih krajinskih arhitektov, ki jih glede na vrsto gradnje ter glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti objekta določi vodja projekta. Načrte podpišejo pooblaščeni arhitekti in inženirji, ki so jih izdelali.

 Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje se namesto z načrti lahko izdela v skupnem podatkovnem modelu v skladu z razvojem tehnike, ki vsebuje vse enakovredne podatke, ki so zahtevani s tem pravilnikom.

PROJEKT IZVEDENIH DEL (PID):

Projektna dokumentacija izvedenih del je namenjena pridobitvi uporabnega dovoljenja, evidentiranju objekta ter uporabi in vzdrževanju objekta.

Projektna dokumentacija izvedenih del prikazuje odstopanja od projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, ki je bila sestavni del gradbenega dovoljenja in od projektne dokumentacije za izvedbo gradnje, ki je bila priložen prijavi začetka gradnje, na način, ki omogoča jasno prepoznavnost spremenjenih delov ali lastnosti objekta.

Projektna dokumentacija izvedenih del vsebuje vodilni načrt in druge načrte s strokovnih področij pooblaščenih arhitektov in inženirjev.

Projektna dokumentacija izvedenih del se namesto z načrti lahko izdela v skupnem podatkovnem modelu v skladu z razvojem tehnike, ki vsebuje vse enakovredne podatke, ki so zahtevani s tem pravilnikom.

V tem projektu se vrišejo spremembe, ki so nastale v času gradnje in se izdeluje za potrebe pridobitve uporabnega dovoljenja.

Gradbeni nadzor

Nadzor nad izvedbo del se izvaja skladno s 13.členom  GZ (Ur.l.RS št.61 z dne 2.11.2017 in popr.72/2017)

Vodenje nadzora  opravljamo kot pravna oseba  z imenovanjem fizične osebe , ki kot udeleženec pri graditvi objektov izvaja nadzor nad gradnjo in izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost.

 • Nadzornik mora nadzor izvajati tako, da se zagotovijo izpolnjevanje zahtev iz tega zakona, preventivno delovanje in pravočasno preprečevanje napak. Če nadzornik glede na vrsto objekta in vrsto del ne razpolaga s svojimi pooblaščenimi arhitekti in inženirji ustreznih strok s primernim strokovnim znanjem in izkušnjami, mora skleniti pogodbo z drugim nadzornikom, ki takšne pooblaščene arhitekte in inženirje ima. Vsak pooblaščeni arhitekt in inženir odgovarja za strokovni del nadzora, ki ga je prevzel.
 • Kot nadzornik lahko nastopa na trgu samo pravna ali fizična oseba, ki pri graditvi istega objekta hkrati ne nastopa kot izvajalec in ni v poslovni povezavi z izvajalcem. Kot strokovnjak, ki opravlja naloge nadzora, lahko v imenu nadzornika nastopa samo posameznik, ki v zvezi z graditvijo istega objekta ne nastopa kot strokovnjak, ki opravlja naloge vodje del v imenu izvajalca ali drug posameznik, ki opravlja druge naloge izvajalca.
 • Nadzornik ne sme izdelovati sprememb projektne dokumentacije, razen če pri istem objektu nastopa kot projektant.
 • Nadzornik mora za vodenje nadzora določiti pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega inženirja iz stroke, ki glede na vrsto del prevladuje (v nadaljnjem besedilu: vodja nadzora) in ki zanj opravlja poklicne naloge v eni od predpisanih oblik v skladu z zakonom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost. Vodja nadzora izvaja in koordinira nadzor nad gradnjo v celoti.

Nadzor gradnje zajema:

 • Uvedba izvajalca v delo,
 • Nadzor nad kvaliteto izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del,
 • Pregled in potrjevanje količine izvedenih del - gradbene knjige,
 • Spremljanje projekta in poročanje naročniku o poteku del po parametrih: cena, roki, kvaliteta in drugo,
 • Sodelovanje pri dogovorih z izvajalci in projektanti glede izvedbe detajlov,
 • Sodelovanje pri tehničnem pregledu in pridobitvi uporabnega dovoljenja,
 • Sodelovanje pri primopredaji objekta naročniku.

Vodenje projektov

Izvajamo  skladno s predpisi  GZ dela se vodi na objektih kjer se izvajajo gradbeno obrtniška in instalacijska dela. 
Posameznik / vodja del/ mora biti  vpisan v imenik vodij del pri IZS.

Vodenje gradnje objektov s pooblaščenim inženirjem IZS:

 • Koordinacija izvajanja del med vsemi izvajalci ( gradbena, obrtniška, strojno in elektro instalacijska dela ),
 • Terminsko spremljanje poteka del,
 • Priprava dokumentacije za tehnični pregled in vodenje obračunov,
 • Usklajevanje detajlov in projektov s projektanti,
 • Odprava morebitnih napak in pomanjkljivosti ugotovljenih pri tehničnem pregledu objekta,
 • Primopredaja z izvajalci,
 • Predaja objekta investitorju,
 • Izvajanje koordinacije varstva pri delu.

Inženiring

Inženiring se lahko izvaja samostojno ali kot dopolnitev k storitvi nadzora:

 • Priprava in razpis del,
 • Analiza in primerjava ponudb,
 • Pogajanje z izvajalci,
 • Podpis izvajalskih pogodb,
 • Finančno spremljanje poteka projekta:
  • Količinski in finančni nadzor izvedenih del, sodelovanje pri izmerah na objektu in pri izdelavi knjige obračunskih izmer,
  • kontrola začasnih mesečnih situacij in končne obračunske situacije izvajalca GOI del skladno s sklenjenimi pogodbami,
  • Sodelovanje pri sklepanju vseh eventuelno možnih dodatkov k osnovni pogodbi z izvajalcem,
  • Kontrola in potrjevanje dodatnih analiz s strani izvajalcev za nepredvidena in dodatno naročena dela s strani naročnika.

Cenitev nepremičnin

Cenitve nepremičnin postajajo nepogrešljiv temelj pri pomembnih odločitvah v prometu z nepremičninami.

Cenitve nepremičnin potrebujemo:

 • Koordinacija izvajanja del med vsemi izvajalci ( gradbena, obrtniška, strojno in elektro instalacijska),
 • V postopku nakupa nepremičnine (argument za pogajanje o prodajni ceni),
 • V postopku dedovanja nepremičnine,
 • V postopku pridobivanja hipotekarnega kredita,
 • Oceno vrednosti za zasebne, sodne in davčne potrebe,
 • Za presojo knjigovodske vrednosti sredstev,
 • Za oceno vlaganja v nepremičnine

Za vas bomo pripravili pisno mnenje o tržni vrednosti vaše nepremičnine. Nepremičnino si ogledamo, preverimo stanje v zemljiški knjigi, gradbeno dovoljenje, namensko rabo prostora in pripravimo dokumentacijo potrebno za sestavo pogodb.

Vas zanimajo naše storitve?

Pošljite povpraševanje

  Kontakt

  SPLOŠNE INFORMACIJE:

  Martina Bolčina
  Stac.tel.: + 386 (0)5 3681 333 (332)
  Fax: + 386 (0)5 3681 334
  Mob. tel.: + 386 (0)31 381 720

  INFORMACIJE ZA PODROČJE ARHITEKTURNEGA IN GRADBENEGA PROJEKTIRANJA, GRADBENEGA NADZORA IN CENITVE NEPREMIČNIN

  Ivanka Bakaršič, inž.gradb.
  Mob. tel.: + 386 (0)41 762 670

  Ana Vidrih Grahovac m.i.a.
  Mob. tel.: +386 (0)31 364 038

  INFORMACIJE ZA PODROČJE VODENJA PROJEKTOV IN INŽENIRINGA

  Branko Bakaršič, univ. dipl. inž. gradb.
  Mob. tel.: + 386 (0)41 728 507

  FOND S
  Družba za promet z nepremičninami d.o.o.
  Ižanska cesta 303 1000 Ljubljana
  PE: Goriška cesta 29a, 5270 Ajdovščina
  (lokacija pisarniških prostorov)

  Copyright 2021 © Fond S
  crossmenu